Selecteer een pagina
Contact

Mr. B.F Eblé

Nieuwe Gracht 58

2011 NH Haarlem

023-5322023

info@eble.nl

KvK nr. 70556342

BTW nr. NL001277292B12

Ingeschreven bij de Nedelandse Orde van advocaten.

Waarneming

Het kantoor heeft een waarnemingsovereenkomst gesloten met Mw. Mr. Bakhuis van LUX advocaten.

Enkele mededelingen

Eblé advocatuur is gevestigd te Haarlem.
Eblé advocatuur kan geen derdengelden ontvangen, omdat het kantoor geen stichting derdengelden heeft.
Eblé advocatuur heeft bij de Orde van Advocaten het rechtsgebied Algemene Praktijk Burgerlijk Recht geregistreerd.

Algemene voorwaarden/Exoneratie

Beroepsaansprakelijkheid/Algemene voorwaarden/Exoneratie

Het kantoor hanteert geen algemene voorwaarden, maar ten aanzien van de aansprakelijkheid geldt dat die wordt beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het eigen risico.
Ingevolge artikel 7.4, tweede lid, sub d, Voda: mr. B.F. Eblé is individueel voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd.

Kantoorklachtenregeling

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

 Artikel 2 toepassingsbereik
1.         Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van     opdracht tussen mr. Eblé en de cliënt.
2.         Mr. Eblé draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

 Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a.         het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke           termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b.         het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te     stellen;
c.         behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede     klachtenbehandeling;
d.         medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e.         verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling   en klachtanalyse.

 Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening 
1.         Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. Ik wijs de cliënt voor het     aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat ik een kantoorklachtenregeling hanteer en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2.         Ik heb [in de overeenkomst van opdracht] [via de algemene voorwaarden]           opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling      niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en    heb dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
3.         Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na           behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan [rechtbank, bindend advies,   arbitrage].

 Artikel 5 interne klachtprocedure
1.         Indien een cliënt mij benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar         mr. Eblé, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2.         De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen     van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid    een toelichting te geven op de klacht.
3.         Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen      al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4.         De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de      klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van          deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de            klacht wordt gegeven.
5.         De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op     de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6.         Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de            klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid            van de klacht.
7.         Indien de klacht niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, dient een eventuele   voortzetting van die procedure te geschieden bij de arrondissementsrechtbank te       Haarlem, die Nederlands recht zal toepassen.

 Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1.         De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de     klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2.         De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van       de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden
1.         De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2.         Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over    eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3.         De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de          klacht.
4.         De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij. 

Artikel 8 klachtregistratie
1.         De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2.         Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3.         De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter            verbetering van procedures.
4.         Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor      besproken en ter besluitvorming voorgelegd. Indien van toepassing wordt de klacht         tevens gemeld bij de desbetreffende aansprakelijkheids-verzekeraar.